Κανονισμός Λειτουργίας

  Η σχολική κοινότητα είναι μια οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας.

Το σχολείο προετοιμάζει τους νέους να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Η δημοκρατική οργάνωση της σχολικής κοινότητας προϋποθέτει κανόνες, όρια, ιεραρχική διάρθρωση της ομάδας, κατανομή ρόλων και ευθυνών, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας και να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Στο πλαίσιο αυτό κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας οφείλει να σέβεται και να τηρεί τον Κανονισμό Λειτουργίας του Σχολείου καθώς η «σχολική πειθαρχία» συντελεί στην ομαλή σχολική ζωή και αποτελεί στοιχείο του σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου.

Αρχές του Κανονισμού του σχολείου είναι:

 1. Η είσοδος και η έξοδος των μαθητών/ τριών πραγματοποιείται από την Κεντρική Είσοδο του σχολείου, η οποία κλείνει μετά το τέλος της πρωινής συγκέντρωσης και παραμένει κλειστή μέχρι τη λήξη του ωραρίου. Αναζήτηση άλλου τρόπου εισόδου/εξόδου είναι σχολικό παράπτωμα και αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία.
 2. Κάθε μαθητής/τρια  προσέρχεται εγκαίρως στο σχολείο, παραμένει στην αυλή και παρακολουθεί με τάξη και ησυχία την πρωινή συγκέντρωση του σχολείου. Στη συγκέντρωση παρευρίσκονται όλοι οι μαθητές και οι καθηγητές της πρώτης ώρας.
 3. Ο χρόνος έναρξης και λήξης του μαθήματος πρέπει να τηρείται με σεβασμό από όλους κάθε ώρα. Μαθητής/τρια που καθυστέρησε γίνεται δεκτός/ή στην τάξη μόνο με την άδεια της Διεύθυνσης του σχολείου και τη σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντα.
 4. Η τάξη, η ησυχία και το ήρεμο κλίμα μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας είναι προϋποθέσεις αρμονικής συνεργασίας όλων των μελών της ομάδας. Οι μαθητές οφείλουν με τη συμμετοχή και την κατάλληλη συμπεριφορά να συμβάλλουν στην δημιουργία του απαραίτητου για τη μάθησή τους παιδαγωγικού περιβάλλοντος.
 5. Δεν επιτρέπεται η διακοπή του μαθήματος και η απομάκρυνση του/της μαθητή/τριας από την τάξη για ασήμαντο λόγο. Γίνεται μόνο για σοβαρούς λόγους με εντολή και ευθύνη του διδάσκοντα καθηγητή. Στην περίπτωση που ένας μαθητής αποβληθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, παρουσιάζεται με τη συνοδεία του απουσιολόγου στον διευθυντή και παραμένει στην διάθεση του.
 6. Οι μαθητές πρέπει να φοιτούν κανονικά στο σχολείο και να παρακολουθούν όλα τα μαθήματά τους ανελλιπώς. Απουσίες μιας ώρας ή απουσίες που οφείλονται σε αποβολές δε δικαιολογούνται.
 7. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου δεν επιτρέπεται η απομάκρυνσή του/της μαθητή/τριας από το σχολικό χώρο και την αίθουσα διδασκαλίας. Για σοβαρούς μόνο λόγους δίνεται άδεια από τον Διευθυντή, αφού έχει ενημερωθεί πρώτα ο κηδεμόνας. Η άδεια δε συνεπάγεται και τη δικαιολόγηση των απουσιών. Ακολουθείται η σχετική διαδικασία.
 8. Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων κλειδώνονται οι αίθουσες και οι μαθητές κατεβαίνουν στο χώρο της αυλής. Υποχρέωση των επιμελητών, προτού βγουν από την τάξη,  είναι ο αερισμός των αιθουσών και η καθαριότητα του πίνακα και της αίθουσας. Παραμονή μαθητή στην αίθουσα επιτρέπεται μόνο με την άδεια του εφημερεύοντα καθηγητή.  
 9. Δεν επιτρέπεται οι μαθητές να φέρνουν μπάλες στο σχολείο και να παίζουν στα διαλείμματα ή στα κενά χωρίς επίβλεψη από τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής ή άλλον καθηγητή. Δεν επιτρέπεται επίσης να συναναστρέφονται με εξωσχολικούς.
 10. Η εμφάνιση των μαθητών/τριών πρέπει να είναι κόσμια και ευπρεπής και να ταιριάζει με τη μαθητική τους ιδιότητα. Παράλληλα η κόσμια και αξιοπρεπής συμπεριφορά των μαθητών προς τους καθηγητές, τους συμμαθητές τους και προς όλους ανεξαίρετα αποτελεί ένδειξη παιδείας και αγωγής.  
 11. Οι μαθητές οφείλουν να διατηρούν το σχολείο καθαρό και να σέβονται τη σχολική περιουσία. Οι όποιες φθορές ή ζημιές της δημόσιας περιουσίας συνεπάγονται πειθαρχικές κυρώσεις και επιπλέον αποκαθίστανται με έξοδα του κηδεμόνα, αν διαπιστωθεί ότι αυτές έγιναν σκόπιμα.       
 12. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να απαξιώνουν και να ευτελίζουν το σχολικό βιβλίο, το οποίο τους παρέχεται για χρήση δωρεάν, προκαλώντας φθορές, καίγοντας ή κακοποιώντας το γενικώς. Είναι άλλωστε πιθανό ότι θα το χρειαστούν και την επόμενη χρονιά.
 13. Κάθε μαθητής μπορεί να συμμετάσχει σε όλες τις ενδοσχολικές εκδηλώσεις, οι οποίες αποτελούν μέρος της μαθητικής ζωής και συμβάλλουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της προσωπικότητας του ατόμου. Εκδήλωση τμήματος ή τάξης πραγματοποιείται με έγκριση του Συλλόγου των καθηγητών και της Διεύθυνσης του σχολείου. Το σχολείο δεν καλύπτει καμία εξωσχολική εκδήλωση.
 14. Δεν επιτρέπεται η κατοχή και χρήση κινητού τηλεφώνου στο σχολείο καθώς και οποιασδήποτε άλλης συσκευής ή και παιχνιδιού που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου. Η μη συμμόρφωση του μαθητή με τα παραπάνω θα έχει τις  προβλεπόμενες κυρώσεις.
 15. Δεν επιτρέπεται στους μαθητές εντός των αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηρίων να τρώνε, να πίνουν οτιδήποτε εκτός από νερό και να μασούν τσίχλες.
 16. Στα πλαίσια των περιορισμών που ισχύουν σε όλους τους δημόσιους χώρους για το κάπνισμα και με δεδομένες τις σοβαρές επιπτώσεις του στην υγεία των μαθητών, απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του σχολείου.